نشتی آب حمام به طبقه پایین

نشتی آب حمام به طبقه پایین لوله کش آب شماره لوله کش   حمام طبقه بالا به آپارتمان طبقه پایین نشت آب میده چه کنیم؟ معمولا...